خرید ممبر

 • گذینه های زیر مربوط به ممبر فیک و فالور فیک اینستاگرام میباشد
 • فروش ممبر واقعی نداریم / ممبر واقعی فقط با تبلیغ به دست می آید
 • اگر جایی دیدید فروش ممبر واقعی تیتر کرده واقیعت نداره و احتمال زیاد کلاه سر شما میره
 • ممبر های فیک و فالور فیک اینستاگرام به مرور زمان حدودا 30% ریزش خواهد داشت

فروش ممبر فیک تلگرام

1.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
20 هــزار تومان
2.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
40 هــزار تومان
5.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
100 هــزار تومان
10.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
190 هــزار تومان
20.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
380 هــزار تومان
50.000

ممبر فیک تلگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
950 هــزار تومان

فروش فالور اینستاگرام

1.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
10 هــزار تومان
2.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
20 هــزار تومان
5.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
50 هــزار تومان
10.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
90 هــزار تومان
20.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
180 هــزار تومان
50.000

فالور فیک اینستاگرام

 • عدم نیاز به مدیر شدن
 • امکان لغو سفارش قبل از ممبر گیری
 • کمترین ریزش ممکن + هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته تلگرامی
450 هــزار تومان